Voimisteluseurojen osaamisen kehittäminen

  • Seurajohdon osaamisen kehittäminen ja toimintamallien parantaminen
  • Oppimisympäristön luominen valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittämistä varten

Liitto järjestää seurajohdolle erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Seminaarit, workshopit, webinaarit, verkostot ja muut kohtaamiset lisäävät osaamista seuratoiminnan eri osa-alueilla ja tarjoavat seuroille mahdollisuuden kokemusten ja ajatusten vaihtoon muiden seurojen kanssa. Seurat voivat hyödyntää myös liikunnan aluejärjestöjen koulutuksia ja lisätä näin osaamistaan esim. hyvän hallinnon tai verotuksen osalta. 

Seurojen resurssit ja olosuhteet saattavat olla hyvin erilaisia, ja vahvuudet ja ongelmanratkaisu kussakin seurayhteisössä yksilöllisiä. Seuratoimijan osaamisen kehittämisessä koulutukset ovatkin kivijalka, jonka varaan voi luoda uusia näkökulmia ja yhteistyötä luovan verkoston. Ihanteellisessa tilanteessa erilaiset taustat ja toimintamallit ovat rikkaus, jonka avulla voimisteluseurojen toimintaa kehitetään yhdessä yhä paremmaksi.

Seura luo parhaimmillaan myös hyvän oppimisympäristön ohjaajilleen ja valmentajilleen. Osaamisen kehittämisen toimintamalleihin, kuten Opitaan yhdessä! -kokonaisuuteen, voi tutustua täällä.

Tilauskoulutus

Voimisteluliitto tarjoaa jäsenseuroilleen mahdollisuuden järjestää koulutuksia omassa seurassa. Tilauskoulutus on helppo ja nopea tapa seuralle kouluttaa omia ohjaajiaan ja valmentajiaan omassa toimintaympäristössään. 

Seura tilaa haluamansa koulutuksen tilauslomakkeella ja esittää toiveen koulutuksen ajankohdasta. Kun liitto vahvistaa päivämäärän, varaa seura tarvittavat tilat ja tiedottaa osallistujia. Tilauskoulutuslomake aukeaa alla olevan linkin kautta. Koulutukset, hinnat ja ehdot selviävät lomakkeelta. Koulutuksiin ja niiden tarkempiin sisältöihin voi tutustua Koulutuskalenterissa.

Lisätietoja klara.westerlund@voimistelu.fi

Tilauskoulutuslomake

 

Opitaan yhdessä!

Voimisteluliitto tarjoaa jäsenseuroilleen valmista, helppoa ja maksutonta toimintamallia ohjaajien ja valmentajien oppimisen tukemiseen. Opitaan yhdessä! -toimintamalli perustuu ohjaajien/valmentajien toisilleen antamaan vertaistutorointiin. Paketti on rakennettu niin, että seurojen on vaivatonta ottaa se käyttöön, sillä siihen sisältyy kaikki toimintaan tarvittava materiaali. Toimintamalli sopii käytettäväksi erityisesti lasten ja nuorten ohjaajien/valmentajien sekä aikuisten ryhmäliikunnan ohjaajien oppimisen tukemiseen. 


Materiaalit

Opitaan yhdeesä! -toimintamalliin on luotu seuroille valmiit materiaalit, jotka ovat vapaasti seurojen käytettävissä. 

Yleismateriaalit

Ohjeet

Tuotekuvaus

Tunnus (.pdf)

Esittelymateriaalit

Esittely seuralle

Esittely ohjaajille/valmentajille

Arviointilomakkeet 

Itsearviointilomake lasten ja nuorten ohjaajille/valmentajille

Lomake seuraajalle; lasten ja nuorten ohjaajat/valmentajat

Itsearviointilomake aikuisten ohjaajille

Lomake seuraajalle; aikuisten ohjaajat

Koostelomake


Seuran sisäinen tutorointi

Tutortoiminnalla oppia, tukea ja innostusta ohjaajalta tai valmentajalta toiselle

Tutoroinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa kokeneempi valmentaja tai ohjaaja toimii muiden valmentajien ja ohjaajien tukihenkilönä. Oppiminen tapahtuu kokemuksen ja oman toiminnan arvioinnin kautta. Tutor toimii tämän oppimisprosessin tukena.

Ohjaajien ja valmentajien oppiminen tapahtuu monien erilaisten kokemukseen ja koulutukseen liittyvien oppimistilanteiden kautta. Voimisteluliiton osaamisen kehittämisen yhtenä painopisteenä on ollut arjessa ja toiminnassa tapahtuvan oppimisen tukeminen.

Tutortoiminnan ja muiden seuran sisäisten oppimista tukevien toimintamuotojen kautta pyritään vastaamaan tarpeeseen siirtää muodollisessa koulutuksessa ja muista tiedonlähteistä saatu oppi osaksi valmennuksen ja ohjauksen arkea. Tutortoiminnalla voidaan myös sitouttaa, innostaa ja kohottaa koko seuran yhteishenkeä. Seuralla on tässä erittäin hyvä mahdollisuus ottaa entistä laajemmin vastuuta ohjaajiensa osaamisen tukemisesta ja kehittämisestä.

Toimintaa voidaan toteuttaa monella tavalla ja tärkeää onkin, että toiminnan rakentaminen lähtee aina seuran ja valmentajien omista resursseista ja tarpeista käsin. 

Tälle sivustolle on kerätty joitakin seurojen eri toimintamuotojen (aikuisten ryhmäliikunta, lasten ja nuorten harrastetoiminta ja lajien kilpatoiminta) tapoja toteuttaa ohjaajan/valmentajan oppimisen tukemista joko tutoroinnin tai muiden toimintamuotojen kautta.


Osaamisen kehittämisen malleja

  • Aikuisten ohjaajien osaamisen kehittämisen malli hyödyntää seurojen sisäistä koulutusta ja tutortoimintaa. Ohjaajilla on tutortoiminnassa mahdollisuus kasvattaa osaamistaan ja tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti sekä saada palautetta

Seurojen kokemuksia

Aikuisliikunta
Kannelmäen Voimistelijat

Lapset ja nuoret, lajivalmennus
Grankulla Gymnastikförening
Jyväskylän Naisvoimistelijat
Rauman Naisvoimistelijat
Valkeakosken Koskenpojat

Seurojen esimerkkejä toiminnan kehittämisen tueksi

Seurojen esimerkkejä kevätseminaarista 23.3.2013

"Seura suuren tapahtuman järjestänä", Jyväskylän Voimistelijat '79

"Mitä seura hyötyy laatuseuraprosessista", Keravan Naisvoimistelijat

"Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen", Mäntsälän Voimistelijat