Hyppää sisältöön
Home » Ohjaajille ja valmentajille » Osaamisen kehittäminen » Mentorointi ja tutorointi

Mentorointi ja tutorointi ovat vaikuttavia keinoja oppimisen tukemiseen

Mentorointi ja tutorointi ovat samansuuntaisia oppimisen tukimuotoja, jotka ovat monelle tuttuja myös muualta kuin ohjaajan tai valmentajan työstä. Molemmissa lähtökohtana on tuen tarjoaminen yksilön tai ryhmän tarpeista ja tavoitteista käsin ja niitä yhdistää myös prosessinomaisuus eli useammasta tapaamisesta koostuva, pidempi toteutusmuoto.

Mentori on kokenut oman alansa osaaja

Mentoroinnissa kokeneempi toimija (mentori) tukee vähemmän kokeneen toimijan (aktorin) kehittymistä. Mentoroinnin tarkoituksena ei kuitenkaan ole siirtää valmiita toimintatapoja aktorille vaan tukea hänen kehitystään oivalluttamalla, kokemuksia jakamalla ja keskustelemalla. Mentoroinnin ytimenä toimii luottamuksellinen, molemminpuolinen vuorovaikutussuhde, jossa usein myös mentori oppii ja kehittyy.

Mentorointiprosessit ovat usein melko pitkiä ja mentorointi voi tapahtua joko pienryhmässä tai henkilökohtaisesti. Lähtokohtana ovat  aktorin/aktoreiden tavoitteet ja oppimistarpeet, joiden pohjalta yhteistä työskentelyä tehdään.

Mentorointi vaatii sitoutumista molemmilta osapuolilta ja seuroissa sitä hyödynnetäänkin usein esim. ammatti- ja vastuuvalmentajille. Mentorointia on mahdollista tehdä seuran omien toimijoiden kesken, mutta siihen on ostettavissa osaamista myös seuran ulkopuolelta. Voimisteluliitto on rakentamassa omaa mentoripankkia, josta seurat ja valmentajat voivat löytää voimistelumaailmaa tuntevia mentoreita. Mikäli seura on kiinnostunut kouluttamaan omia mentoreita, kannattaa tutustua esimerksi Suomen Valmentajien mentorikoulutukseen.

Tutorointi on usein mentorointia kevyempi prosessi 

Tutorointi on mentorointia laajempi ja monimuotoisempi käsite, jossa roolitus voi olla mentoroinnista poiketen myös esimerkiksi vertaisrooli. Tutorointi on prosessina usein mentorointia kevyempi, mutta siinäkin lähtökohta on yleensä jonkinlaisen prosessin rakentuminen.

Voimisteluliitolla on käynnissä lasten ohjaajille ja valmentajille suunnattu tutor-toimintamuoto, jossa liiton kouluttama ja valitsema tutor tapaa seuran lasten ohjaajia ja valmentajia vuoden ajan. Laadukas lasten voimistelu -tutortoimintaan haetaan seuroja mukaan aina syksyisin. Toimintaa järjestetään Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiön tukemana ja Voimisteluliiton resurssoimana niin, että kustannus on seuroille hyvin pieni (100-300€/vuosi).

Liitolla on myös valmis ja maksuton toimintamuoto vertaistutoroinnin toteuttamiseen seurassa. Opitaan yhdessä! -materiaalit ovat vapaasti seurojen hyödynnettävissä ja ne löytyvät liiton materiaalipankista.

Kouluttaja puhuu ohjaajille

Haku