Hyppää sisältöön

Tuomarina toimiminen

Rytmisen voimistelun tuomarijärjestelmä

Kansallisen tuomarijärjestelmän tasot

Rytmisen voimistelun kansallinen tuomarijärjestelmä on kolmitasoinen. Kouluttautuminen aloitetaan tasolta III, joka on jaettu kahteen osaan. Kaikki koulutukset löytyvät Suomen Voimisteluliiton koulutuskalenterista.

Taso III voimassa 1.1.2023 alkaen

E, tekninen suoritus (execution)

 • Koulutus on tuomarijärjestelmän ensimmäinen koulutus, josta kaikkien uusien tuomareiden tulee aloittaa.
 • Koulutuksessa keskitytään suorituksen osa-alueen (E eli execution) arviointiin.
 • Koulutus on 1,5 päiväinen ja lisäksi siihen kuuluvat teoriakoe ja käytännön koe. Mahdollisuuksien mukaan koe järjestetään online – tilaisuutena noin viikon päästä koulutuksesta.
 • Koulutuksen käyneet ja kokeen hyväksytysti suorittaneet III – tason E –tuomarit voivat arvostella kaikkien kilpailusarjojen – osa – aluetta yksilöiden, joukkueiden sekä duo/triojen A-, B- ja C-tason kilpailuissa. Tuomarina voi toimia, kun on täyttänyt 15-vuotta. Jos haluat osallistua koulutukseen jo edeltävästi, niin ota yhteys lajipäällikköön. 
 • Suositus on, että III – tason E-tuomari arvostelee kolme (3) kilpailua ennen osallistumista seuraavan tason (III – taso, DB) tuomarikurssille. Yhden kilpailun voi korvata mahdollisella Voimisteluliiton järjestämällä rytmisen voimistelun tuomariseminaarilla. Huom! E-tuomari voi osallistua DB-kurssille ennen suositeltujen kilpailujen keräämistä ja saada III – tason DB -tuomarikortin. 

DB, osa- alue DB, vartalon vaikeus (difficulty of body)

 • Koulutus on tuomarijärjestelmän toinen koulutus, joka suoritetaan E – koulutuksen jälkeen.
 • Koulutuksessa keskitytään vartalon vaikeuden osa-alueen (DB eli difficulty of body) arviointiin. Koulutus on 1,5 päiväinen ja lisäksi siihen kuuluvat teoriakoe ja käytännön koe, jotka suoritetaan online – tilaisuudessa noin viikon kuluttua koulutuksesta.
 • Koulutuksen käyneet ja kokeen hyväksytysti suorittaneet III – tason DB – tuomarit voivat arvostella DB – osa-aluetta (vartalon vaikeusosat, riskit, aallot, vaihdot) yksilöiden, joukkueiden ja duo/triojen A-, B- ja C-tason kilpailuissa. Tuomarina voi toimia, kun on täyttänyt 15-vuotta. 
 • Tuomari voi osallistua seuraavan tason (Taso II) tuomarikurssille arvosteltuaan yhteensä kuusi (6) kilpailua. Tuomarilla tulee olla arvioituna vähintään yksi kilpailu E – tuomarina ja yksi kilpailu DB – tuomarina. Kaksi kilpailua voi korvata mahdollisilla Voimisteluliiton järjestämillä rytmisen voimistelun tuomariseminaareilla. 

Taso II

 • Tason II tuomarit voivat arvostella kaikkia osa-alueita kaikissa kansallisissa kilpailuissa, lukuun ottamatta SM-kilpailuja ja arvokilpailukarsintoja. Tuomarina voi toimia, kun on täyttänyt 15-vuotta.  Tuomarikurssin pituus on 3 päivää ja kurssiin kuluu kirjallinen teoriakoe ja käytännön koe.
 • Ennen I-tason kurssille osallistumista tuomarin tulee toimia tuomarina vähintään 8 kilpailussa ja suorittaa 2 ns. varjoarviointia. Vaadituiksi kilpailuiksi lasketaan kilpailut, joissa tuomari on toiminut II-tason kokeen suorittamisen jälkeen.
 • HUOM! Kilpailujen laskeminen: 1-päiväinen kilpailu = 1 kilpailu, 2-päiväinen kilpailu, jossa tuomari tuomaroi molempina päivinä, lasketaan kahdeksi kilpailuksi ja samoin 3-päiväinen kilpailu, jossa tuomari tuomaroi kaikkina päivinä lasketaan kolmeksi kilpailuksi.

Taso I

 • Tason I tuomarit voivat arvostella kaikkia kansallisia kilpailuja mukaan lukien SM-kilpailut ja arvokilpailukarsinnat sekä niitä kansainvälisiä kilpailuja, joihin ei vaadita Brevet-tuomarikorttia.
 • Lajin kehittämisryhmä (LAR) kutsuu tuomarit SM-kilpailuihin ja arvokilpailukarsintoihin. Tuomarikurssin pituus on 3 päivää ja kurssiin kuuluu sekä kirjallinen teoriakoe että käytännön koe.
 • SM-kilpailuissa ja arvokilpailukarsinnoissa voi toimia tuomarina, kun on täyttänyt 18-vuotta. Jos haluat osallistua koulutukseen jo edeltävästi, niin ota yhteys lajipäällikköön. 

FIG:n kansainväliset tasot

 • Kansallisen tason I tuomarit voivat edetä FIG:n kansainvälisille tuomarikursseille. FIG:n tuomarijärjestelmän tasot ovat Brevet IV-I. Kansainväliselle tuomarikurssille halukkaita tuomareita pyydetään ottamaan yhteyttä rytmisen voimistelun lajipäällikköön.
 • Lajikehittämisryhmä nimeää brevet-tuomarit kansainvälisiin arvokilpailuihin ja PM – kilpailuun. WC/WCC-kilpailuihin lähetettävät tuomarit sovitaan lajipäällikön kanssa, maan etu huomioiden, korkeimmat brevet-tuomarit edellä. Muihin kansainvälisiin kilpailuihin lähetettävän tuomarin hankkiminen on seurojen vastuulla.

 Tuomarikurssit ja koe

 • Tuomarikursseja järjestetään tarpeen mukaan niin, että III-tason tuomarikursseja järjestetään 1-2 kertaa vuodessa, II-tason kurssi vuosittain ja I-tason kurssi 1-2 vuoden välein. Olympiadin vaihtuessa kursseja järjestetään tihennetysti. Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10. Tuomareille järjestetään täydennyskoulutuksina seminaareja. Koulutusten ajankohdat ilmoitetaan Voimisteluliiton nettisivuilla.
 • Jokaisen tuomarikurssin päätteeksi järjestetään koe. Kokeen voi uusia kerran. Uusintakoe on maksuton ja järjestetään noin kuukauden kuluttua kurssista aiemmin ilmoitettuna päivänä. Ulkomaalaiset tuomarit, jotka ovat viikoittaisessa työssä Suomessa, voivat alla olevan mukaan tulla suoraan tuomarikokeeseen. Kokeeseen ilmoittaudutaan lajipäällikölle. Tällaisia koetilaisuuksia järjestetään tuomarikurssien ja uusintakoetilaisuuksien yhteydessä. Mikäli tuomari saa uusintakokeestakin hylätyn, on seuraavaksi osallistuttava uudelleen kurssille.
 • Tuomarikurssien ja kokeiden kieli on suomi. Tuomarilla voi olla tulkki mukana kurssilla. Tulkin järjestämisestä ja kustannuksista vastaa ko. tuomari. Kirjallisessa kokeessa on jokaisella tuomarilla oltava henkilökohtainen tulkki.

Olympiadin vaihtuessa

 • Olympiadin vaihtuessa kaikkien tasojen tuomarit uusivat tuomarikorttinsa osallistumalla tuomarikurssille ja kokeeseen. Tuomari voi osallistua samalle tai yhtä tasoa korkeammalle kurssille kuin minkä on edellisen olympiadin aikana suorittanut, kuitenkin niin, että II-tason tuomareilla tulee olla vaadittu määrä kilpailuja arvioituna ennen osallistumista I-tason kurssille. III – tason koulutus tulee olla kokonaisuudessaan suoritettu ennen II -tasolle osallistumista. Tuomari voi tauon jälkeen palata tuomaritoimintaan osallistumalla joko saman tason tuomarikoulutukseen (joka ennen taukoa on suoritettu) tai yhtä tasoa alempaan tuomarikoulutukseen. Brevet – kortti oikeuttaa arvostelemaan myös kotimaassa.

Ulkomaalaisten tuomarikorttien vastaavuus kansallisessa järjestelmässä

 • Tuomarin, joka on Suomessa säännöllisessä viikoittaisessa työssä ja jolla on voimassa oleva muun maan kansallinen tuomarikortti, täytyy suorittaa ensin II-tason kirjallinen tuomarikoe hyväksytysti ennen kuin voi arvostella Suomessa. Tämän jälkeen tuomari voi edetä I-tason kurssille ja kokeeseen.
 • Tuomari, joka muuttaa Suomeen säännölliseen viikoittaiseen työhön ja jolla on voimassa oleva Brevet – tuomarikortti, huomioidaan Brevet-tuomarina Suomessa. Tuomarin tiedot tulee ilmoittaa lajipäällikölle, joka lisää tuomarin Suomen tuomarilistalle. SM – tason kilpailuihin ja arvokilpailukarsintoihin tuomari voidaan kutsua lajikehittämisryhmän (LAR) harkinnan mukaan huomioiden se, kuinka kauan tuomari on asunut ja työskennellyt Suomessa ja kuinka hyvin tuomari tuntee kansallisen järjestelmän.
 • Tuomari, joka jo on Suomessa säännöllisessä viikoittaisessa työssä ja joka suorittaa hyväksytysti Brevet-tuomarikurssin, saa Brevet-arvon suoraan myös Suomessa.

Arvikoulutus

 • Arvikoulutus suoritetaan nettikoulutuksena ennen III – tason tuomarikoulutukseen tuloa itsenäisesti.

Tuomariseminaarit

 • Tuomariseminaareja järjestetään vuosittain eri teemoilla ja eri osa-alueisiin keskittyen. SM – kilpailuja ennen järjestettävä SM – tuomariseminaari on pakollinen kaikille kilpailuun kutsutuille ja paikan vastaanottaneille tuomareille.

 Muut koulutukset

Tärkeää materiaalia:

Rytmisen voimistelun Tuomariohjesääntö. Tuomariohjesäännöstä löytyy kaikki tuomareita koskeva tieto mm. Tuomarisääntö (sis. seurojen tuomarivelvoitteen), ylituomarijärjestelmä ja ohjeet varjoarviointeihin.

Koulutuskalenteri

Haku