Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Vinkkipankki seuroille valmentajien työhyvinvoinnin parantamiseksi
17.03.2023

Vinkkipankki seuroille valmentajien työhyvinvoinnin parantamiseksi

Hyvinvoiva valmentaja -vinkkipankin tunnuskuva.

Voimistelun valmennuskulttuurikyselyssä marraskuussa 2022 kysyttiin myös valmentajien ajatuksia. Kyselyyn vastasi 436 voimisteluvalmentajaa. Valmentajien motivaatio on vastausten mukaan hyvä, mutta vain alle puolet suosittelisi valmentajan työtä muille. Valmentajat toivovat seuroilta tukea etenkin työssä jaksamiseen ja työnkuvan selkiyttämiseen.

Alle on koottu seuroille vinkkejä valmentajien työn tukemiseen. Valmentajien hyvinvoinnista huolehtiminen on osa seuran vastuullisuustyötä.

Seuran yhteiset linjaukset

Selkeät, auki kirjatut seuran linjaukset helpottavat valmentajien ja muiden seuratoimijoiden elämää. Seuran valmennuslinjaus on pohja yhteiselle dialogille valmentajien, urheilijoiden, vanhempien, seuratyöntekijöiden ja muiden sidosryhmien välillä. Valmennuslinjaus määrittelee kaikille yhteiset tavat toimia seuran valmennuksessa, ja se kannattaa aina tehdä ja päivittää yhdessä seuran valmentajien kanssa. Linjaus saa olla seuran näköinen, mutta Olympiakomitealta löytyy yksi malli sen tekemiseen (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Seuran toimintaohjesääntö ja/tai johtamisjärjestelmän kuvaus selkeyttää sitä, mikä asia seurassa on kenenkin vastuulla ja kuka päättää mistäkin. Voimisteluliiton toimintaohjesääntöön voit tutustua täällä (linkki avautuu uuteen ikkunaan). 

Työnkuvan selkiytys

Valmentajat toivoivat seuroilta tukea erityisesti työnkuvien selkiyttämiseen. Selkeä työnkuva auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja ajankäytön suunnittelussa. On tärkeää, että seurassa myös muut tietävät, mitä valmentajien työnkuvaan kuuluu ja ei kuulu. Työnkuva tulee olla kirjattu auki ja käyty läpi yhdessä valmentajan ja hänelle nimetyn esihenkilön kesken ennen työsopimuksen tekemistä. Työsopimukset tehdään kirjallisina.

Työsopimuksessa on tärkeää sopia ainakin valmennus- ja suunnittelutuntien määrästä / suhteesta, mahdollisista muista valmennus- ja suunnittelutuntien ulkopuolella tapahtuvista työtehtävistä sekä leirityksiin, kilpailuihin ja koulutuksiin osallistumisesta.

Seuran tulee myös huolehtia valmentajien työajanseurannasta. Velvoite tulee työaikalaista. Valmennuskulttuurikyselyssä 2022 valmentajat kokivat työssään haasteellisimmaksi asiaksi valmennustyön ja muun elämän yhdistämisen. Työajanseuranta ja työn pysyminen sovituissa raameissa tukee paitsi valmentajan jaksamista myös laadukasta seuratoimintaa. Työajanseurantaan on olemassa erilaisia sähköisiä työkaluja, mutta sen voi hoitaa myös esim. excel-taulukolla.

Tutorointi ja mentorointi

Tutorointi ja mentorointi ovat samansuuntaisia oppimisen tukimuotoja, jotka ovat monelle tuttuja myös muualta kuin seuratyöstä. Molemmissa lähtökohtana on tuen tarjoaminen yksilön tai ryhmän tarpeista ja tavoitteista käsin ja niitä yhdistää myös prosessinomaisuus eli useammasta tapaamisesta koostuva, pidempi toteutusmuoto.

Opitaan yhdessä! on Voimisteluliiton valmis ja maksuton toimintamuoto vertaistutoroinnin toteuttamiseen seurassa. Ohjeet ja materiaalit löytyvät liiton materiaalipankista ja ovat kaikkien seurojen vapaasti hyödynnettävissä. Kirjoita materiaalipankin hakuun Opitaan yhdessä saadaksesi toimintamallin ohjeet ja arviointilomakkeet.

Lisäksi liitolla on lasten ja nuorten ohjaajien tueksi suunnattua tutortoimintaa, jossa liiton tutor tapaa seuran lasten ohjaajia ja valmentajia vuoden ajan. Toimintaa järjestetään Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiön tukemana ja Voimisteluliiton resurssoimana niin, että kustannus on seuroille vain 100-300€/vuosi. Tähän toimintaan haetaan seuroja mukaan aina syksyisin.

Voimisteluliiton mentoripankkiin on koottu esittelyjä asiantuntijoista, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan voimisteluseuroissa esim. valmentajien ja ohjaajien mentoreina. Mentoripankin tavoitteena on tuoda yhteen seurat ja palveluntarjoajat, niin että seuroille on helpompaa löytää tukea oman toiminnan tai toimijoiden kehittämiseen.

Moni seura hyödyntää myös työnohjauksen tai coachingin ammattilaisia valmentajien tukena.

Vuorovaikutus ja inhimillinen johtajuus

Valmentajalla tulee olla nimetty esihenkilö, jolta hän saa työhönsä säännöllistä tukea, sparrausta ja palautetta. Valmennuskulttuurikyselyssä 2022 valmentajat kokivat toiseksi haastavimmaksi asiaksi työssään voimistelijoiden vanhemmat, joten etenkin valmentajien ja vanhempien välinen yhteistyö kannattaa pitää keskusteluissa säännöllisesti ja sopia seuran toimintamallit tätä yhteistyötä tukemaan.

Säännöllisen tuen muodot voivat vaihdella viikoittaisista puheluista one-to-one-keskusteluihin tai tiimipalavereihin. Hyvä työnantaja järjestää  säännöllisesti mahdollisuuden myös kehityskeskusteluun ja kerää työntekijöiltä palautetta esim. työhyvinvointikyselyn muodossa.

Voimisteluliitto järjestää seurajohdolle Vinkkejä valmentajan työssäjaksamiseen -työpajasarjan 20.4., 17.5. ja 22.8. Lue lisää työpajoista ja ilmoittaudu mukaan.

Arvostus

Miten teidän seurassanne tuodaan esille valmentajien tekemää arvokasta työtä? Näkyvätkö valmentajat seuran viestinnässä? Voimisteluvalmentajat ovat yleensä hyvin kouluttautuneita ja voimisteluseurat tukevat heidän osaamisen kehittymistään eri tavoin, joten myös valmentajien osaamista kannattaa tuoda esille.

Suomen Valmentajat on tuottanut valmiita materiaaleja valmentajien työn esille nostamiseksi. Valmentajalla on väliä -kampanjan materiaalit löytyvät heidän nettisivuiltaan (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Myös 25.9. vietettävä Valmentajan päivä on hyvä tilaisuus kiittää ja tuoda esille seuran valmentajia. Kiitosta jaetaan tuolloin hästägeillä #kiittikoutsi ja #thankscoach. Valmentajan päivään löytyy mm. valmiita kuvakehyksiä Suomen Valmentajien sivuilta (linkki avautuu uuteen ikkunaan). 

Työhyvinvointiin liittyvää materiaalia ja työkaluja

Työterveyslaitos 

Työsuojelu.fi 

Mieli ry. 

Seurahyvinvoinnin työkalupakki (Santasport)

Keva 

Work goes happy 

Hälsa 

Empatiataidot työelämässä -opas (ManpowerGroup) 

Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja -kohti laadukasta työelämää -selvitys 

CIPD / Employee recilience: an evidence review 

Vaikuttamisen kehä -harjoitus 

Eisenhowerin matriisi 

Haku