Tanssi osana arkea ja tavoitteellisesti suunniteltua pedagogiikkaa

7.4.2021 |

 

Tanssia Vanttilan päiväkodissa

 

Vanttilan päiväkodin esiopetusryhmä Veskarit on ottanut tanssin osaksi arkea ja tavoitteellisesti suunniteltua pedagogiikkaa. Vanttilan päiväkoti sijaitsee Espoossa Suur-Kauklahden alueella. Päiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä toimii lasten liikunnan oppimiskeskuksena palvellen koko Espoon varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Moni päiväkodin henkilökunnasta on suorittanut lasten liikunnan osaamisalan ammattitutkinnon. Päiväkodin oppimisympäristö tarjoaa monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ja lasten luontainen liikunnan tarve on huomioitu jo päiväkodin suunnitteluvaiheessa. 


Tanssi osana arkea ja tavoitteellisesti suunniteltua pedagogiikkaa

 

Tutustuminen tanssin maailmaan tapahtuu leikin ja yhteisen tekemisen kautta innostuneiden aikuisten rohkaisemana. Tanssia ja kehollista ilmaisua toteutetaan ohjatuilla liikunta- ja draamahetkillä, päiväpiiri-kokoontumisissa, siirtymissä, ulkoiluissa sekä omaehtoisen leikin lomassa. 

Lasten osallisuus näkyy omaehtoisten tanssiesitysten toteuttamisen lisäksi tanssituntien sisällön, toivemusiikin sekä kevätjuhlan tanssinumeron suunnittelussa. Ohjatuilla tanssitunneilla hyödynnetään monipuolisesti lastentanssin peruselementtejä, joita ovat keho, tila, aika ja voima. 

Veskarit ovat jo saaneet kosketusta mm. kansantanssiin ja hiphoppiin sekä päässeet kokeilemaan Voimisteluliiton Dance 4 Fun -konseptia mm. kepparitanssin osalta. Harjoitukset pitävät sisällään erilaisia liikkumistapoja, luovaa ilmaisua, rytmejä, kehonhallintaa, parityöskentelyä sekä koreografian opettelua.


Lapset kokevat tanssin olevan kivaa ja opettavaista

 

Keskustellessamme tanssin herättämistä ajatuksista ja tunteista lapset kertoivat seuraavaa:

- ”Tanssimisessa on parasta se, kun saa tehdä just niinku tahtoo. Musiikista tuli niin vapauttava olo.” Eveliina 6v.

- ”Hiphopista tuli vähän raju olo, tuli voimakas tunne. Parasta oli se, ku tuli niin hyvät riimit.” Onni 6v.  

Ryhmän muut lapset myötäilivät ja kertoivat kokeneensa liikuntahetken aikana samankaltaisia tunteita. Lapset täydensivät vielä yhdessä, että tanssista tulee iloinen, vahva, rohkea ja jumpattu olo.


Tutustu Dance 4 Fun -konseptiin tämän linkin kautta. Tästä linkistä pääset lukemaan kepparitanssista lisää.

 

Tanssi kasvatuksen ja opetuksen toimintakulttuurissa


Kehollinen ilmaisu ja tanssi ovat tärkeässä osassa sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2018) että esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014), jotka ovat pedagogista toimintaa ohjaavia valtakunnallisia opetushallituksen asiakirjoja. Ne pohjautuvat osallisuutta ja tasa-arvoa edistävään toimintakulttuuriin, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja laaja-alaisen osaamisen kehittyminen.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa esitetään viisi toisiinsa liittyvää laaja-alaisen osaamisen aluetta: ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Lasten mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden lisäksi toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon viisi oppimisen aluetta, jotka kuvaavat keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Oppimisen alueita ovat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (2016). Päivittäinen liikunta on jokaisen lapsen oikeus ja terveen kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytys.


 

Tanssi ja ilmaisu ovat varhaiskasvatuksessa sekä oppimisen kohteina että opetuksen välineinä

 

Lapselle on luontaista oppia luovuutta ja osallisuutta edistävien työtapojen avulla. Liikkumista, leikkiä ja taiteellista kokemista ja ilmaisua voi hyödyntää lähes kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa. Monen lapsen ensimmäinen kokemus tanssista tapahtuukin varhaiskasvatuksessa, jossa osallistuminen on luontevaa ja arjen tilanteisiin linkittyvää. 

Tanssi on erinomainen tapa mahdollistaa lapselle liikunnan iloa ja samalla kehittää monipuolisesti motorisia taitoja sekä kehontuntemusta ja -hallinta. Sen avulla on mahdollista oppia myös akateemisia valmiuksia ja sosiaalisia taitoja. Tanssi osana tavoitteellista toimintaa edistää lapsen ajattelun taitoja, oppimisedellytyksiä ja myönteistä minäkuvaa. 

Tanssi tukee mielikuvien ja luovan ajattelun kehittymistä sekä tarjoaa mahdollisuuksia tunteiden kokemiselle ja ilmaisulle turvallisessa, osallistavassa ilmapiirissä. Tanssiessa saadaan kokemuksia pareittain tai erilaisissa ryhmissä toimimisesta, mikä tukee vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitojen kehittymistä.

 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on myös edistää kulttuurista osaamista. Kokemukset taiteesta ja kulttuureista vahvistavat lapsen taitoa omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. Samalla lapsi oppii ymmärtämään taiteen ja kulttuuriperinnön arvoa. 

Miten hienon mahdollisuuden tanssi työtapana tarjoaakaan eri kulttuurien kokemiselle ja kulttuurisen identiteetin ilmaisulle. Kulttuuriin sidonnaisia juhlia ja perinteitä voidaan kokea tanssien, vaikkei lapsilla olisi yhteistä kieltä. 

Musiikkia hyödyntämällä lapsi saa tanssiessaan kokemuksia erilaisista musiikeista ja niiden peruselementeistä, kuten rytmeistä. Lapsi herkistyy havainnoimaan ääniympäristöä ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita. Kehollisen ilmaisun avulla lapsi saa kokea ja hahmottaa maailmaa häntä puhuttelevalla ja innostavalla tavalla.

 

 

Tanssin harrastaminen Voimisteluliiton jäsenseuroissa

 

Voimisteluliiton strateginen valinta vuosille 2021-2024 on panostaa laadukkaaseen lasten voimisteluun ja liikuntaan. 

Voimisteluliiton jäsenseurat tarjoavat mm. lapsille erilaisia tanssiryhmiä erilaisin tavoittein: kerran viikossa harjoittelevia ryhmiä (esimerkiksi Dance 4 Fun -ryhmiä) sekä useamman kerran viikossa harjoittelevia tanssijoukkueita, tähdäten esimerkiksi Stara-tapahtumien tanssin sarjaan tai Lumo-tapahtumien tanssin kilpailuun. 

Voimisteluliiton jäsenseurat tarjoavat lapsille elämyksiä tanssin harrastamisesta. Tutustu lähimmän seurasi mahdollisuuksiin Löydä seura-sivulla. 

 

Teksti ja kuvat: Riikka Kuusipohja

 

Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet. 2018. Opetushallitus. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Opetushallitus. 

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21