Stop häirinnälle ja loukkaavalle puheelle

8.9.2020 |

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut tutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää viimeisen viiden vuoden aikana urheilutoiminnassa. Tutkimusaineiston perusteella urheilussa ilmenee seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää, mutta ei enempää kuin muualla yhteiskunnassa.

Voimistelussa meillä on nollatoleranssi häirintään ja epäasialliseen käytökseen, ja vastuullisemman voimistelukulttuurin kehittämiseen on tärkeää saada säännöllisesti tietoa urheilijoiden kokemuksista, Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso kiittelee äänensä esille tuoneita voimistelijoita.

Voimistelun osalta tulokset tukivat Taloustutkimuksen vuoden vaihteessa 2018-2019 tekemän laajan voimistelukulttuuritutkimuksen tuloksia. SUEK ry:n tutkimustulosten mukaan ja heidän asiantuntijoidensa kertoman perusteella häirinnän yleisyys voimistelussa kokonaisaineistoon verrattuna oli varsin matala, vaikka ilmiötä esiintyy myös voimistelussa. Kokonaisaineistossa naisista seksuaalista häirintää oli kokenut 32 prosenttia ja sukupuolista häirintää 23 prosenttia, kun voimistelussa vastaavat luvut olivat 19 prosenttia ja yhdeksän prosenttia.

SUEK mukaan seksuaalinen häirintä voi ilmetä monin tavoin aina epäasiallisesta seksuaalissävytteisestä puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisen henkilön sukupuolesta.

Suurin osa voimistelun vastauksissa esiin nousseesta koetusta häirinnästä oli häiritsevää puhetta (16 vastausta) sekä häirintää somessa, netissä tai puhelimessa (yhdeksän vastausta). Osaraportin mukaan seksuaaliseen häirintään voimistelussa olivat syyllistyneet eniten toiset urheilijat (32 prosenttia kaikista häiritsijöistä) ja yleisö, fanit tai someseuraajat (26 prosenttia).

Voimistelussa peräänkuulutetaan entistä avoimempaa ja kunnioittavampaa keskustelukulttuuria. 

- Sillä miten voimistelussa puhumme toinen toisillemme ja toisistamme, on merkitystä. Sosiaalisessa mediassakin on helppo arvostella ja vitsailla, mutta on tärkeää nostaa epämiellyttävää puhekulttuuria esille. Loukkaavan puheen kitkeminen vaatii rohkeutta muuttua ja puuttua. Tähän haastamme koko voimisteluyhteisön mukaan, joukkuevoimistelujoukkueiden kapteenit Siiri Puuska (Minetit) ja Aurora Kapanen (OVO Team) toteavat.  

 

Vastuullisuustyöhön koko voimisteluyhteisö

Kuten SUEK:n tutkimustulokset todistavat epäasiallinen käytös ei ole pelkästään urheilijan ja valmentajan välistä. Urheilukulttuurin muutokseen tarvitaan kaikki, koko yhteisö.

- Olemme järjestelmällisesti kouluttaneet seuratoimijoita, maajoukkuevalmentajia ja leirikouluttajia voimistelun vastuullisuustyöstä. Tavoitteena on, että heistä jokainen sisäistää voimistelun arvot ja eettisen ohjeistuksen, ja esimerkillään on muuttamassa voimistelun kulttuuria, Voimisteluliiton voimistelutoimen johtaja Susanna Porola kertoo toimenpiteiden jalkauttamisesta.

SUEK ry:n kyselyyn vastanneista voimistelijoista jopa 51 prosenttia vastasi, ettei tiedä onko liitto puuttunut häirintään urheilussa tai tehnyt töitä häirinnän ehkäisemiseksi urheilussa.

- Olemme pyrkineet viemään viestiä asteittain kentälle, ja tämä voi osaltaan selittää sen, miksi kyselyyn vastanneista voimistelijoista puolet eivät olleet tietoisia tekemästämme vastuullisuustyöstä. Näinkin suuri luku tuli meille yllätyksenä ja pettymyksenä. Seuraavaksi meidän täytyy entistä vahvemmin suunnata viestintäämme ja kertoa toimenpiteistämme myös voimistelijoille ja heidän vanhemmilleen, Porola jatkaa.

Uutisen alaosaan on koottu linkkejä voimistelun vastuullisuusmateriaalehin ja ohjeisiin, joiden avulla jokainen seura ja kaikki voimistelutoimijat voivat omalta osaltaan viedä vastuullisuusasioita eteenpäin omassa toiminnassaan. 

Tutustu ja ota käyttöön

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa. Sivuilta löytyy myös verkkokoulutus, joka tarjoaa välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan. (Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.)

SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia (Linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa aiheesta lisää SUEK tiedotteessa ja Olympiakomitean tiedotteessa.

Tutustu SUEK ry:n laatimaan Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa, voimistelun osaraporttiin (linkki avautuu uuteen ikkunaan). 

SUEK ry:n tutkimuksen kohderyhmänä olivat 48 lajiliiton 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat urheilijat eli vuonna 2003 tai aiemmin syntyneet. Voimisteluliitossa SUEK häirintätutkimus lähetettiin 1295 yli 16-vuotiaalle lisenssivoimistelijalle, joista kyselyyn vastasi 126, jolloin vastausprosentiksi voimistelun osalta muodostui vain 10. 

 

Häirinnän vastainen työ yhdistää urheiluyhteisön

Häirinnän vastainen työ on tiivistynyt urheilujärjestöissä viimeisten vuosien aikana. Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma ottaa vahvasti kantaa turvallisen urheilun puolesta. Erityisesti Et ole yksin -palvelu on hyvä esimerkki urheilujärjestöjen välisestä yhteistyöstä häirinnän kitkemiseksi. Myös aiheeseen liittyviä koulutuksia on järjestetty tihenevään tahtiin.

Lisäksi urheiluyhteisössä on valmisteilla useita uusia toimenpiteitä turvallisen toimintaympäristön parantamiseksi, kuten Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus, sovittelumenettely sekä urheiluyhteisön yhteinen kurinpitojärjestelmä.

- Jatkamme vahvaa yhteistyötä lajiliittojen kanssa ja käymme yksityiskohtaisesti läpi toimenpiteet, joiden avulla lajeissa on hyvä panostaa turvallisuuteen. Tutkimuksen perusteella myös puhumisen kulttuuriin tulee puuttua, jotta saadaan kitkettyä häiritsevä puhe pois pukukopeista, kentiltä ja saleista, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen summaa.

Voimisteluliitolla on toimenpideohjelma vastuullisen voimistelukulttuurin vahvistamiseksi. Vastuullisuustyön merkittävänä pohjamateriaalina toimii vuoden 2018 lopulla Taloustutkimuksen tekemä valmennuskulttuuritutkimus sekä liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö.

Vastuullisuustyötä on Voimisteluliitossa tehty yhteistyössä muiden lajiliittojen kanssa järjestelmällisesti vuodesta 2017 lähtien, jolloin seitsemän urheilun lajiliittoa yhdessä Väestöliiton kanssa ryhtyivät rakentamaan Et ole yksin -palvelua. Kuluneen vuoden aikana urheiluyhteisö on Olympiakomitean johdolla tehnyt yhteisen vastuullisuusohjelman, jonka rakentamisessa Voimisteluliitto on ollut keskeisessä roolissa mukana.

Alla poimintoja voimistelussa jo tehdyistä vastuullisuustoimenpiteistä ja materiaaleista, joita voimistelijat ja voimistelutoimijat voivat hyödyntää arjessaan: 

Kouluttautuminen
Voimisteluliitto on järjestänyt vuosien 2019-2020 aikana kuusi (6) erillistä vastuullisuustyökalut -koulutustilaisuutta, joissa on koulutettu yli 200 seuratoimijaa sekä liiton valmennusjärjestelmien vastuuvalmentajaa ja kouluttajaa. Lisäksi Voimisteluliitto on ollut puhumassa ja esittelemässä vastuullisuustyötään muille urheilun lajiliitoille Olympiakomitean pyynnöstä viidessä (5) erillisessä tilaisuudessa.  Voimistelussa vastuullisuusasioihin kouluttamista ja perehtymistä tehdään säännöllisesti liiton osaamisen kehittämisen järjestelmän sisällä.

Vastuullisuusviestintä ja materiaalit
Vastuullisuus voimistelussa koottuna www-sivuilla

Vastuullisen valmennuksen ja ohjauksen puolesta (video)

Päivitetyt ohjeet, säännöt ja linjaukset
Viime vuosien yksi näkyvimmistä voimistelun vastuullisuustöistä on ollut vuosien 2019 ja 2020 aikana tapahtuneet sääntömuutokset, joissa on selkiytetty ja yhtenäistetty voimistelutoimintaa ohjaavia sääntöjä ja ohjeistuksia.

Myös Voimisteluliiton tuleva strategia, Vetovoimaa lasten voimisteluun - voimistelun tulevaisuus 2021-2024 – strategia pohjautuu vahvasti vastuulliseen toimintaan.

Voimisten eettiset ohjeistukset (hyväksytty kevätkokouksessa 2020) 

Myös Voimisteluliiton toimenpiteet, jotka muodostavat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman heijastuvat vahvasti vastuullisuusohjelmaan ja eettisiin periaatteisiin.

Voimistelun kilpailu- ja kurinpitosäännöt (hyväksytty syyskokous 2019 ja päivitetty kevätkokous 2020) 

 

Urheiluyhteisön yhteisiä työkaluja häirinnän kitkemiseksi löytyy mm. seuraavista linkeistä

Et ole yksin -palvelun materiaalit ja verkkokoulutus häirinnästä

Lupa välittää, lupa puuttua -opas

Koulutusmateriaali lajiliittojen ja seurojen käyttöön

Seurojen mallisäännöt ja kurinpidon mallisäännöt lajiliitoille

Pelisääntökeskustelut