Valmentaja on roolissaan tunnekasvattaja

21.11.2018 |

Voimisteluliitto koulutti 6 tutoria tukemaan valmentajia kasvattajan roolissa. Aseman lapset ja Voimisteluliitto pilotoi Friends-ohjelmaa voimisteluseurojen toimintaympäristöön vahvistamaan lasten ja nuorten minäkuvaa.

Voimisteluliitto koulutti yhdessä Aseman Lapset ry:n kanssa tutoreita Friends-ohjelman ohjaajiksi. Friends-ohjelma vahvistaa lasten ja nuorten minäkuvaa ja omanarvontunnetta sekä lisää uskoa omaan pärjäävyyteen. Ohjelman on kehittänyt australialainen psykologian professori Paula Barrett ja Suomeen Friends-ohjelma on jalkautunut vuonna 2006. Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee ohjelman käyttöä. Suomessa ohjelman kouluttajaorganisaationa toimii Aseman Lapset ry. Tavoitteena ohjelmassa on sosioemotionaalisen terveyden vahvistaminen ja ohjelma perustuu kokemukselliseen vertaisoppimiseen.

Friends-ohjelma on nimenomaan lapsille ja nuorille suunnattu mielen hyvinvointia edistävä ohjelma. Se opettaa lapsia ja nuoria tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tukee sosio-emotionaalisten taitojen kehittymistä. Voimisteluliitossa ohjelman avulla pyritään auttamaan valmentajia opettamaan urheilijoille selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen. Lisäksi ohjelma tukee terveen vuorovaikutussuhteen rakentamista. 

Ahdistuneisuutta esiintyy ohimenevästi kaikilla ihmisillä, mutta jos se häiritsee arkielämää ja on toistuvaa, on kyse isommasta asiasta, johon on puututtava myös urheiluvalmennuksessa. Valmentaja on monelle urheilijalle arjessa lähellä oleva valmentaja ja siksi tunnekasvattajan roolin tukeminen koetaan tärkeäksi. Tilanne, ajatukset ja tunteet johtavat aina käyttäytymiseen, mutta minkälaiseen – kunnioittavaan tapaan toimia olisi pyrittävä. Aina.

Miten voidaan toimia ennaltaehkäisevästi seuran toimintaympäristössä?
- systemaattinen tunnetaitojen harjoittelu on otettava osaksi valmennustoimintaa. Se on merkityksellistä elämänhallinnan ja onnellisuuden kannalta.
- ongelmaratkaisutaitojen opettaminen on tärkeää lajitaitojen opettamisen rinnalla.
- varhainen puuttuminen ennaltaehkäisee ahdistuneisuutta ja pelkotilojen syntymistä
- seuran rakenteiden ja ilmapiirin rakentamiseen on kiinnitettävä huomiota. Nuoret ohjaajat ja valmentajat tulisi kasvattaa rooliinsa valmentajina. Jokainen tarvitsee varsinkin uransa alussa tukea kokeneemmilta.
- aikuisten hyvinvoinnista on pidettävä huolta, jotta kasvatusroolissa toimiminen on mahdollista. Voimavarat ja venyminen on rajallista.

Urheilijan silmissä moni valmentaja on sankari! Sankarin rooliin kuuluu esimerkillisyys ja tähän myös tutor-toiminnassa pyritään kiinnittämään huomiota. 

Friends-ohjelman hyödyt?
Kun valmentajien ja lasten sekä nuorten tunnesanavarasto laajenee, me-henki kasvaa ja kiusaaminen vähentyy. Itsetunto vahvistuu, minäpystyvyys kasvaa ja vertaissuhteet vahvistuvat. Nämä kaikki ovat merkittäviä tekijöitä terveen ja hyvinvoivan seuran toimintaympäristön toiminnassa sekä lapsen ja nuoren elämässä. 

 

Lisätietoja: Liisa Lappalainen