Mitä vanhempi haluaa lapsen harrastukselta?

21.3.2015 |

Mitä vanhempi haluaa lapsen harrastukselta?

 

Kysely selvitti vanhempien mielipidettä voimisteluharrastuksesta.

Vanhempien mielestä suurimpia haasteita voimisteluharrastuksen aloittamisessa ovat seuran korkeat odotukset lapsen sitoutuneisuudesta sekä puutteellinen mainonta. Myös lajiin liittyvä tiedonpuute koettiin haasteelliseksi aloittamisen kannalta. Ryhmiin pääseminen vähäisten aloituspaikkojen tai tarjonnan vuoksi nostaa myös kynnystä harrastuksen aloittamiselle.

Voimisteluliitto toteutti avoimen kyselyn vanhemmille syksyn 2014 aikana. Selvityksellä  haluttiin selvittää, mitä vanhempi lapsen voimisteluharrastukselta haluaa. Kyselyllä mitattiin voimistelun imagoa, harrastuksen aloittamisen ja jatkamisen kannalta koettuja haasteita sekä seurojen imagoa. Selvitys oli kaikille avoin nettikysely ja vastauksia saatiin sekä voimistelussa jo mukana olevilta että voimisteluyhteisön ulkopuolelta. Vastaajista noin 33 prosenttia olivat sellaisia, joiden lapsi ei harrastanut voimistelua. Selvitys edustaa ensisijaisesti korkeasti koulutettujen vanhempien mielipidettä. Yhteensä selvitykseen vastasi 1424 vanhempaa kaikista Suomen maakunnista. Selvitys on osana laajempaa lasten voimistelun projektia.

Voimistelu monipuolisesti kehittävä harrastus

Voimisteluharrastuksen jatkamisen kannalta ensisijaiseksi haasteeksi koettiin harrastuksen edetessä kasvava kilpailukeskeisyys. Myös lapsen motivaatio sekä ajanpuute koettiin haasteiksi. Useat vastaajat myös mainitsivat haasteeksi kohoavat kustannukset.

Voimistelun imagon kannalta selvitettiin vastaajilta muun muassa mitä mielikuvia voimisteluharrastus herättää ja millaisia mahdollisuuksia ja uhkia he voimisteluharrastuksessa näkevät. Voimisteluharrastuksen vaikutukset lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen nähtiin yksimielisesti hyvinä, tämä korostui sekä mielikuvia että mahdollisuuksia mittaavissa kysymyksissä. Selkeästi suurimmaksi uhaksi koettiin loukkaantumisten riski. Moni suureksi tai melko suureksi koettu uhkatekijä kuitenkin liittyi kilpailukeskeisyyteen ja siihen liittyvään aikaiseen erikoistumiseen.

Osa imagoa mittaavista tuloksista  oli merkki siitä, että lajin imagon rakentaminen vaatii vielä joillakin osa-alueilla töitä. Reilusti alle puolet vanhemmista näkee voimisteluharrastuksen lapselle sopivana tai elinikäisenä harrastuksena.  Vain kolmasosa vanhemmista näki voimistelun laadukkaana harrastuksena.

Osaavan ohjaajan merkitys korostuu

Selvityksestä käy ilmi, että hyvän ja osaavan ohjaajan merkitys on vanhemmille erittäin suuri. Enemmistö vastaajista oli päätynyt ohjaamaan lapsensa voimisteluseuran toimintaan. Syitä tähän ovat muun muassa odotukset laadukkaasta ohjauksesta. Voimisteluharrastuksen aloittamisessa on avainasemassa lapsen oma halu ja motivaatio, johon myös ohjaajalla on suuri vaikutus. Vanhempi halua mahdollistaa lapselle mielekkään ja laadukkaan harrastuksen.

Voimisteluliitto käyttää tämän selvityksen tuloksia hyödykseen lasten toiminnan kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksia käsiteltiin liiton kevätkokouksessa 21.3. Kuopiossa.

Kyselyn arvonnassa Sokoksen majoituslahjakortit voittivat Minka Lehtimäki ja Tiina Hagström. 

LIITTEET

Keskeisimmät tulokset (.PDF)