Epäasiallinen käytös voimistelussa 


Suomen Voimisteluliitto ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua jäsenseuroissaan tai omissa tapahtumissaan. Jokaisella harrastajalla, ohjaajalla ja valmentajalla tulee olla turvallinen ympäristö harrastaa ja harjoitella voimistelua.

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä seurassa tai liiton tapahtumissa. Treeneihin, kisoihin, kisamatkoille, leireille tai koulutuksiin ei kuulu minkäänlainen epäasiallinen kohtelu. Jokaisen harrastajan, ohjaajan ja valmentajan on syytä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista seuralle tai Voimisteluliitolle.

Kaikessa voimistelutoiminnassa sitoudutaan Voimistelun eettisiin periaatteisiin. Voimisteluliitto on laatinut oman vastuullisuusohjelman urheilun yhteisen vastuullisuusohjelman pohjalta ja se ohjaa sekä liiton että seurojen vastuullisuustyötä.

Voimisteluliiton vastuullisuusmateriaali sekä runsaasti seuroille suunnattua materiaalia löytyy Voimisteluklubista.

Toimintaohje epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseen


Yritä ilmoittaa selkeästi epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista. Puuttuminen epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön toimintaan ei aina ole mahdollista esimerkiksi valta-aseman tai teon kohteeksi joutuneen järkyttymisen tai pelkotilan johdosta. On kuitenkin tärkeää, että tieto epäasiallisesta käytöksestä tulee epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön tietoon. Mikäli et koe pystyväsi ilmoittamaan suoraan tälle henkilölle asiasta, kerro jollekin turvalliseksi kokemallesi henkilölle epäasiallisesta käytöksestä, jotta asiaan voidaan puuttua.
- Yritä muistaa tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä. Tarvittaessa kirjaa ne ylös.
- Ota yhteys seurasi johtoon.
- Mikäli tilanne ei raukea: ota yhteys Voimisteluliiton toimihenkilöihin (ensisijaisesti heli.pekkala@voimistelu.fi) ja tarvittaessa poliisiin.
- Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin – palveluun, ja jutella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa.


Miten seurana toimia epäasiallisen käytöksen tapauksien käsittelyssä?

 

Seuralla on hyvä olla ongelmanratkaisupolku, johon on avattu, kuinka seurassa toimitaan ongelmien ilmetessä. Tätä kautta seuran harrastajilla ja heidän vanhemmillaan on selvillä, kuinka toimia ja keneen ottaa yhteyttä esimerkiksi epäasiallista käytöstä kohdatessaan. Tähän on listattuna tiivistetysti, kuinka epäasiallisen käytöksen tapauksia kannattaa seurassa käsitellä. Kattavamman ohjeen löydät Et ole yksin -palvelun materiaalipankista.

- Valituksen vastaanottaja kuuntelee yhteydenottajaa kiireettömästi ja ottaa hänen ilmaisemansa huolen vakavasti.
- Kuuntelija kirjaa asian ylös tai vastaavasti pyytää asianomaiselta valituksen kirjallisena.
- Yhteydenotossa kerrotaan, miten asiaa viedään eteenpäin ja koska siitä ollaan yhteydessä seuraavan kerran.
- Seurassa päätetään, kuka jatkaa tapauksen käsittelyä. Seurassa on jo etukäteen nimetty henkilöt, jotka käsittelevät valitukset ensisijaisesti (esim. hallituksen jäsen, valmennuspäällikkö, toiminnanjohtaja). Mikäli seuralla ei ole itsellään keinoja tapauksen käsittelyyn, voi apua pyytää Voimisteluliitosta. Seurat voivat pyytää apua Myös Et ole yksin -palvelusta
- Tapaus arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa: onko tarve tehdä rikos- tai lastensuojeluilmoitus vai voiko seura selvittää itse tapauksen.
- Asiasta kuullaan asianomaisia ja mikäli tapaukseen liittyy alaikäisiä, annetaan heidän vanhemmilleen mahdollisuus olla mukana kuulemisessa. Vanhempia tulee aina informoida myös jälkikäteen, mistä on puhuttu ja millaisiin toimenpiteisiin ollaan ryhdytty.
- Osapuolten kuulemisten jälkeen tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Tapauksen ollessa häirintään tai väkivaltaan liittyvää, tulee siitä informoida seuran johtokuntaa.
- Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto ja päätetään, missä sitä säilytetään sekä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä.

Et ole yksin -palvelusta löydät materiaalipankin ja kattavat toimintaohjeet seuroille epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn. Sivusto tarjoaa myös materiaaleja kiusaamiseen, seksuaaliseen häirintään ja seksuaaliväkivaltaan puuttumiseen sekä näiden ennaltaehkäisyyn

Et ole yksin -materiaalipankki
Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy

Mikä on epäasiallista käyttäytymistä? 

Epäasiallinen käyttäytyminen on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä tai lainvastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Se on järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista toista alistavaa toimintaa joko tekona tai laiminlyöntinä. Se voi olla mm.

- toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalausta
- treeniyhteisön ulkopuolelle jättämistä
- huutamista, haukkumista, asiatonta nimittelyä, pahan puhumista toisesta tai naurunalaiseksi saattamista
- fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua
- epäasiallista valta-aseman väärinkäyttöä
- seksuaalista häirintää
- sukupuoleen perustuvaa häirintää
- päihteisiin liittyvää epäasiallista käytöstä

Syrjintä rodun, kansalaisuuden tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen vuoksi on laissa kielletty.

 

 

Mikä on seksuaalista häirintää?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Tämä voidaan tehdä erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tällaisen ilmapiirin voi luoda esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit tai vihjailut ja kehon kommentointi.

Lue myös Olympiakomitean opas aiheeseen: Lupa välittää - lupa puuttua.

Et ole yksin -palvelusta löytyy tietoa tästä linkistä.

Voimistelussa noudatetaan myös urheiluyhteisön yhteisiä Reilu peli -pelisääntöjä. Reilu peli on liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta.