Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on tehnyt päätöksensä rytmisen maajoukkuevalmentajien tapauksessa
18.01.2023

Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on tehnyt päätöksensä rytmisen maajoukkuevalmentajien tapauksessa

Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on itsenäinen urheilujuridiikan toimielin, ja se on nyt antanut päätöksensä. Kurinpitovaliokunta on tehnyt asiaan liittyen ratkaisuselosteen Voimisteluliiton julkaistavaksi.

Voimisteluliiton sääntöjen mukaan kurinpitoasiasta annettavia seuraamuksia ovat huomautus, varoitus, julkinen varoitus ja toimitsijakielto. Näistä seuraamuksista julkisia ovat vain julkinen varoitus ja toimitsijakielto. Kurinpitovaliokunta voi antaa ratkaisuselosteen antamastaan huomautuksesta tai varoituksesta, mikäli ratkaisulla on periaatteellista tai ohjaavaa merkitystä.

Ratkaisuseloste on seuraava:   

Ratkaisuseloste / Rytmisen voimistelun maajoukkue 2016–2021, epäilty epäasiallinen käyttäytyminen

Suomen Voimisteluliitto ry:n kurinpitovaliokunta on 16.1.2023 antanut päätöksen valmentajia A ja B koskeneessa kurinpitomenettelyssä. Menettely tuli vireille, kun Suomen Voimisteluliitto ry teki ilmoituksen mahdollisista kurinpitosääntöjen rikkomuksista kahta rytmisen voimistelun maajoukkuevalmentajaa kohtaan. Ilmoitus perustui Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n rytmisen voimistelun maajoukkueesta tekemään selvitykseen ja siitä laadittuun noin 150 sivuiseen raporttiin.

Kurinpitomenettely oli poikkeuksellinen tutkittavien tekojen ja asiassa esitetyn aineiston laajuuden suhteen. Kurinpitomenettelyyn ilmoitettujen tekojen ajallinen kesto ulottui vuodesta 2016 vuoteen 2021. Aineistoa asiassa kertyi sivumäärällisesti lähes 2 000 sivua, jonka lisäksi aineistossa oli kuvia ja audiovisuaalista materiaalia. Kurinpitovaliokunta antoi asian käsittelyn aikana kuusi välipäätöstä ennen lopullista pääasiaratkaisua. Lisäksi asiassa järjestettiin suullinen valmisteluistunto. Asianosaiset yrittivät myös etsiä sovintoratkaisua kurinpitomenettelyn vireilläoloaikana. Tähän valiokunta halusi antaa asianosaisille aikaa.

Suomen Voimisteluliitto ry:n kurinpitosääntöjen mukaan kurinpitovaliokunta voi harkintansa mukaan antaa käsitellystä asiasta ja annetusta päätöksestä ratkaisuselosteen, jos seuraamuksena on huomautus tai varoitus, mikäli ratkaisulla on periaatteellista tai ohjaavaa merkitystä. Ottaen huomioon asian jo etukäteen saama julkisuus, asian täysin poikkeuksellinen laajuus ja mahdollisesti myös päätöksen ohjaava merkitys, valiokunta päätti julkaista asiassa ratkaisuselosteen.

Välipäätöksiä asiassa annettiin muun muassa asiassa esitettyihin vanhentumis- ja toimivaltaväitteisiin sekä väitteisiin kurinpitosääntöjen sitovuudesta asianosasina oleviin valmentajiin. Kurinpitovaliokunta katsoi, että sillä oli toimivalta tutkia asia, mutta katsoi osan kurinpitosääntöjen vastaisiksi väitetyistä teoista vanhentuneiksi kurinpitosääntöjen perusteella. Vanhentuneita tekoja ei tutkittu kurinpitomenettelyssä.

Valmentaja A oli sitoutunut liiton kurinpitosääntöihin koko ilmoitetulta tekoajalta. Sen sijaan valmentaja B:n katsottiin sitoutuneen oikeudellisesti kurinpitosääntöihin vasta valmentajalisenssillä 11.9.2019 alkaen eikä kurinpitovaliokunnalla ollut toimivaltaa tutkia hänen toimintaansa kohdistuneita väitteitä ennen tätä ajankohtaa.

Monelta osin kurinpitovaliokunta katsoi, ettei asiassa esitetyn näytön taikka oikeudellisen arvioinnin perusteella ollut tapahtunut kurinpitosääntöjen rikkomuksia. Tutkinnan kohteena olivat erityisesti valmentajien käyttämät valmennusmenetelmät ja korostuneesti vielä ankaran painonhallinnan käyttäminen valmennuksessa. Kurinpitovaliokunta katsoi selvitetyksi, että urheilijan painoon ja kehoon liittyvät tekijät vaikuttavat joukkueen suorituskykyyn kilpailuissa ja totesi painonhallinnan olevan nykyisellään osa rytmisen voimistelun valmennusta ja siten sallittu valmennusmetodina ainakin huippu-urheilussa. Valmentajilla oli myös käytössään eri alojen asiantuntijoista koostuva tukitiimi mukaan lukien ravintovalmentaja.

Kurinpitovaliokunta katsoi, että valmentaja A:n perusteettoman tiukkaa punnitustahtia ja painon seurantaa oli pidettävä urheilun eettisten periaatteiden ydinalueen vastaisena epäasiallisena ja sopimattomana käyttäytymisenä painonhallintavalmennukseen liittyen. Lisäksi joissakin yksittäisissä valmennustilanteissa kurinpitovaliokunta katsoi valmentaja A:n toimineen epäasiallisesti ja siten kurinpitosäännöstön vastaisesti.

Kurinpitovaliokunta määräsi A:lle kurinpitoseuraamuksen ottaen seuraamusharkinnassa huomioon rikkeiden vakavuuden ja yleisen kurinpitokäytännön niin voimistelussa kuin soveltuvin osin muissakin lajeissa. Valmentaja A:lle ei myöskään ole aiemmin määrätty kurinpitoseuraamuksia.

Valmentaja B:n osalta valiokunta päätti, ettei hänen ollut näytetty sinä aikana, jolloin valiokunta oli toimivaltainen tutkimaan häneen toimintansa, syyllistyneen tekoihin, joista olisi määrättävä kurinpitoseuraamuksia.

Päätökset olivat yksimielisiä, lukuun ottamatta suullisen käsittelyn järjestämistä koskevaa välipäätöstä, jossa tehtiin äänestyspäätös. 

 

 

Voimisteluliitto tuomitsee kaiken epäasiallisen käytöksen  

”On hyvä, että Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on käsitellyt asian ja tehnyt päätöksensä.  Emme hyväksy voimistelussa epäasiallista käytöstä. Teemme systemaattisesti työtä sen eteen, että voimistelu on kaikille turvallinen harrastus. Olen erittäin pahoillani, että lajimme parissa ovat voimistelijat kokeneet epäasiallista toimintaa”, toteaa toiminnanjohtaja Maria Laakso.  

Voimisteluliitto tekee kulttuurinmuutosta, jotta epäasiallista käytöstä ei esiintyisi voimistelussa. Voimisteluliitto on selvittänyt kahdella tutkimuksella lajinsa valmennuskulttuuria. Tulosten perusteella olemme valinneet toimenpiteet, joilla yhdessä seuratoimijoiden ja ohjaajien sekä valmentajien kanssa saadaan voimistelusta entistä turvallisempi toimintaympäristö.  

”Olemme tehneet työtä lajikulttuurin muuttamiseksi viimeiset neljä vuotta. Ymmärrämme, että kulttuurin muutokset tapahtuvat hitaasti. Meidän on oltava sitkeitä ja jatkettava yhdessä työtä kaikkien voimistelun parissa toimivien kanssa, jotta muutos näkyy jokaisessa voimistelusalissa ja -harjoituksessa ”, Maria Laakso lisää.  

Voimisteluliitto edellyttää jokaiselta jäsenseuraltaan oman vastuullisuusohjelman käyttöönottoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Liitto kouluttaa seuratoimijoita, ohjaajia, valmentajia sekä luottamushenkilöitä tunnistamaan lajikulttuurissa muutettavat asiat ja tekemään tarvittavat muutokset omassa toiminnassaan. Voimisteluliitto ohjeistaa ja viestii aktiivisesti siitä, millainen toiminta on hyvää ja sallittua sekä mikä on kiellettyä.

Alkuvuoden tärkeimmät voimistelukulttuurin muutokseen tähtäävät toimenpiteet ovat tiivistetysti:  

Linjaukset hyväksytystä toiminnasta 
Tarkennamme linjauksia siitä, mikä on hyväksyttyä ja mikä ei ole hyväksyttyä toimintaa voimistelussa. Viemme linjaukset käytäntöön leireillä, koulutuksissa ja viestinnän keinoin. Jos voimistelutoimija ei toimi linjausten mukaisesti, kuka tahansa voi viedä asian eteenpäin liiton epäasiallisen käytöksen käsittelyprosessin mukaisesti. Linjauksia ja ohjeistuksia tehdään muun muassa voimistelijoiden kehorauhasta, liikkuvuusharjoittelusta sekä urheilijoiden kokonaishyvinvoinnista.  

Kurinpitosääntöjen uudistukset 
Olemme liittyneet urheilun yhteiseen vakavien eettisten rikkomusten keskitettyyn kurinpitoon. Teemme omiin kurinpitosääntöihin muutosehdotuksen maaliskuussa pidettävään Voimisteluliiton kevätkokoukseen päätettäväksi. Muutosten tavoitteena on tehostaa kurinpitoprosessien käsittelyä. 

Maajoukkuetoiminnan kehittäminen  
Parannamme asiantuntijoiden, valmennuksen ja urheilijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Kehitämme asiantuntijoiden ja valmennuksen osaamista nuorten urheilijoiden kokonaishyvinvoinnin tukemisessa. Käsittelemme vuoden aikana jokaisella liiton järjestämällä leirillä valmentajien ja voimistelijoiden kanssa vastuullisen voimistelun avainasiat. Teemme toimia, jotka auttavat tyttöjä ja nuoria naisia jatkamaan urheilu-uriaan huippuvoimistelijoina vanhemmiksi.  

Seuratoimijoiden osaamisen lisääminen vastuullisuusasioissa 
Voimisteluliitto järjestää yhteisiä tapaamisia, koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia seurojen toimijoiden kanssa vastuullisesta voimistelutoiminnasta. Liiton toimihenkilöt sekä luottamushenkilöt auttavat ja konsultoivat seuroja laatimaan niiden omat vastuullisuusohjelmat ja ottamaan ne käyttöön.  

Kansainvälinen vaikuttaminen
Voimisteluliitto tekee yhteistyötä usean maan kanssa, jotta tyttöjen ja naisten sarjojen ikärajat nousisivat voimistelussa samoiksi kuin pojilla ja miehillä on. Urheilijan kokonaishyvinvoinnin parantamiseksi ajamme muutoksia voimisteluun kansainvälisiin sääntöihin ja tuomarointiin.

 

Marraskuussa 2022 tehdyn valmennuskulttuurikyselyn tuloksia analysoidaan parhaillaan. Tiedotamme niistä helmikuussa.  

 

Lisätietoja: 

Maria Laakso

puh. 050 562 6226

 

Haku