Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Seurat ovat pääosin tyytyväisiä Voimisteluliiton palveluihin
25.11.2020

Seurat ovat pääosin tyytyväisiä Voimisteluliiton palveluihin

Voimisteluliitto teetti jäsenseuroilleen syys-lokakuun vaihteessa asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tavoitteena oli koota seurojen mielipiteitä liiton palveluista ja tuotteista toiminnansuunnittelun tueksi. Kokonaisuudessaan kyselyyn saatiin vastauksia 102 – kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Vastaajissa painottuivat jonkin verran Tähtiseurat, keskisuuret ja suuret seurat sekä seurat, joissa on hallinnollisia työntekijöitä. Vastauksia saatiin kaikilta maantieteellisiltä alueilta, sekä harraste- että kilpaseuroista ja kaikkien lajien parista. Kokonaisuudessaan vastaajat kuvaavat voimistelun seurakenttää kohtuullisen hyvin.

Palveluita ja toimintoja arvioitiin kuudella eri osa-alueella: seuratoiminta, voimistelutoiminta, tapahtumat ja kilpailut, osaamisen kehittäminen, viestintä ja markkinointi sekä järjestelmät. Lisäksi pyydettiin kokonaisarviota liiton palveluista. Eniten kehitystarpeita nousi esiin järjestelmistä, jossa erityisesti Hoika-jäsenrekisteriin kohdistuvia kehitystarpeita tuotiin esiin toistuvasti. Kiitosta toiminnoista saivat etenkin liiton kilpailut ja tapahtumat.

 

Verkkokoulutuksia tulossa ja nettisivu-uudistus on käynnistetty

Kyselyn tulosten perusteella on jo käynnistetty toimenpiteitä, jotta liiton palvelut vastaisivat entistä paremmin seurojen tarpeisiin. Koronatiedotuksen löydettävyys, seuratoiminnan verkkotilaisuuksien jatkaminen sekä verkkokoulutusten lisääminen on jo laitettu toteutukseen. Laajempina toimenpiteinä on aloitettu mm. nettisivujen uudistus sekä seurapalveluiden selkeyttäminen ja myös monia muita toimenpiteitä on jo aloitettu tai suunniteltu kyselyn tulosten pohjalta.

Asiakastyytyväisyyskysely on tarkoitus jatkossa toteuttaa säännöllisesti. Tavoitteena on, että liitto saa seuroilta säännöllisesti palautetta palveluistaan ja tuotteistaan, ja pystyy sitä kautta suuntamaan ja kehittämään palveluitaan yhä paremmin seurojen tarpeiden mukaisesti.

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten yhteenveto:

Seuratoiminnan palvelut tunnetaan hyvin, asiantuntijapalveluita toivotaan laajempialaisesti

Seuratoiminnan palvelut tunnetaan kokonaisuudessaan hyvin ja niitä myös käytetään paljon. Esimerkiksi seurakohtaamiset ja -työpajat olivat kokonaan vieraita vain 2 %:lle vastaajista ja 74% vastaajista oli osallistunut seurapäivään vähintään kerran. Parhaimmat kouluarvosanat seuratoiminnan palveluista saivat toimihenkilöiden seurakäynnit, teemakiertueet ja lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtiseuratoiminta. Eniten kehitettävää nähtiin huippu-urheilun Tähtiseuratoiminnassa ja seurakummien toiminnassa. Seuratoiminnan palveluiden osalta liiton toivottiin erityisesti vahvistavan ja laaja-alaistavan asiantuntijapalveluiltaan ja verkostotoimintaa. Asiantuntijapalveluissa mainittiin erityisesti tarve lakiasiantuntijapalveluille.

 

Voimistelukoulu-materiaalit, aikuisten liikunnan konseptit ja urapolut saavat kiitosta

Voimistelutoiminnan palvelut ovat myös seurakentällä hyvin tunnettuja ja käytettyjä. Parhaimmat arvosanat annetiin Voimistelukoulu-materiaaleille, aikuisten liikunnan konseptoinnille sekä lajien urapoluille. Lajien leiritoiminnan osalta lajikohtaiset vaihtelut olivat suuria (kouluarvosanojen keskiarvo välillä 6,6 – 8,6), mutta on hyvä huomata, että osassa lajeissa vastaajajoukko on lajin kokoon nähden pieni. Kehityskohteina voimistelutoiminnan osalta nostettiin esiin harrastevoimistelun tuotteiden markkinointi sekä toimintojen ja palveluiden valtakunnallisuus. Tukea toivottiin seuratasolle erityisesti lajikulttuurin kehittämiseen.

 

Tapahtumiin ja kilpailuihin sekä osaamisen kehittämiseen ollaan tyytyväisiä

Liiton tapahtuma- ja kilpailutoiminta sekä osaamisen kehittäminen saivat seurakentästä pääasiassa positiivista palautetta. Tapahtumien ja kilpailuiden määrää valtaosa vastaajista (86%) piti sopivana ja hyvän arvosanan saivat myös mm. lajien kansalliset kilpailujärjestelmät. Kilpailuiden hakuprosessiin toivotaan tulevaisuudessa selkeyttä ja avoimuutta ja myös tapahtumien ja kilpailuiden yleisöystävällisyyteen tulisi vastaajien mielestä kiinnittää lisää huomiota. Osaamisen kehittämisen osalta eniten kiitosta saivat tuomarikoulutukset, ohjaajien ja valmentajien avoimet koulutukset sekä tilauskoulutusjärjestelmä. Osaamisen kehittämisen osalta kehitysodotuksia kohdistuu erityisesti verkkokoulutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä sähköisen koulutuskalenterin toimivuuteen ja käytettävyyteen.

 

Viestintä ja markkinointi tavoittaa seurat, järjestelmiin toivotaan kehitystyötä

Viestinnän ja markkinoinnin toiminnot ovat seurakentässä tunnettuja ja niihin ollaan myös pääosin tyytyväisiä. Voimistelu-lehti ja seuratiedote nousivat esiin positiivisesti sekä tunnettuuden ja käyttämisen että kouluarvosanan osalta. Voimistelu-lehteä seuraa vähintään satunnaisesti peräti 95% vastaajista ja seuratiedotetta vastaavasti 90% vastaajista. Voimistelun Twitter ja LinkedIn kanavat olivat puolestaan monelle vieraita. Kehitystoiveita nousi esiin erityisesti kuvapankin ja voimistelu.fi nettisivujen osalta. Järjestelmät ovat kokonaisuudessaan selkeästi huonointa palautetta saava osa-alue liiton palveluista. Kilpailuiden järjestämiseen liittyvät Kisanet ja Sport Events System koettiin liiton järjestelmistä toimivimmiksi ja eniten kriittistä palautetta sai Hoika-jäsenrekisteri.  

 

Liiton palveluilla pääosin enemmän suosittelijoita kuin kriittisiä käyttäjiä

Kokonaisuudessaan seurat olivat kohtuullisen tyytyväisiä Voimisteluliiton palveluihin. NPS-luku (Net Promoter Score) eli suosittelijoiden ja kriittisten asiakkaiden suhdeluku oli liiton kokonaispalvelujen osalta 14 eli suosittelijoita liiton palveluille oli jonkin verran enemmän kuin kriittisesti palveluihin suhtautuvia.  Kokonaisuudessaan liitto sai kehuja erityisesti kehittävästä otteestaan ja palveluasenteesta, jossa osa vastaajista näki kyllä myös kehittämisen tarvetta. Erityistä huomioita toivottiin palveluiden ja tuotteiden jalkauttamiseen; kehitystyötä tehdään paljon, mutta seurakenttä ei ole aina uusista asioista tietoinen.

 

Lisätietoja: kehitysjohtaja Heli Pekkala (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi)

Haku