40 %:lla voimisteluseuroista on hallinnollinen työntekijä

31.1.2020 |

Syksyllä 2019 toteutettuun palkkatutkimukseen vastasi 57,5 % kyselyn vastaanottaneista Voimisteluliiton jäsenseuroista. Kyselyyn vastanneilla seuroilla oli mahdollisuus saada tietopaketti tutkimuksen tuloksista ja tämä on toimitettu seurojen yhteyshenkilöille loppuvuodesta 2019. Palkkatutkimus toteutettiin näin laajana ensimmäistä kertaa ja saimme arvokasta tietoa seurojen palkkauskäytännöistä ja -tasoista. Tietoja tullaan käyttämään mm. seurakehittämisessä ja seurojen palkka-asioita konsultoitaessa.

Kyselyn vastaajajoukoksi saatiin laaja, kattava otanta voimisteluseuroja ympäri Suomen. Kaikki vastanneet seurat tarjoavat harrastetoimintaa, ja kilpatoimintaa vastaajista tarjosi 58 %. Tuloksia verrattiin taustamuuttujiin (mm. seuran koko, sijainti, kilpailutilanne) ja selittäviä tekijöitä pystyttiin löytämään. Tutkimuksessa tutkittiin niin hallinnollisten työntekijöiden kuin lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajien sekä valmentajien palkkausta. Tässä muutama nosto tutkimustuloksista.

Hallinnolliset työntekijät

Vastanneista seuroista 40 %:lla on palkattu hallinnollinen työntekijä. Tutkimustulosten pohjalta voidaan sanoa, että miltei kaikilla yli 200 jäsenen seuralla on vähintään yksi palkattu työntekijä. Seuran koko vaikuttaa hallinnollisen työntekijän palkkaamiseen, mutta sillä ei ole vaikutusta palkan määrään. Toiminnanjohtaja ilmoitettiin olevan 47 seuralla. 55 % näistä seuroista maksoi toiminnanjohtajalle palkkaa 15-19,99 €/h.  

Aikuisten sekä lasten ja nuorten ohjaajat

87 % vastanneista seuroista tarjoaa aikuisliikuntaa ja näistä seuroista 17 % toimii täysin vapaaehtoisvoimin eli aikuisten ohjaajille ei makseta lainkaan palkkaa. Yli puolet vastanneista seuroista käyttää aikuisten liikunnan ohjaamiseen ostopalveluita, jossa palkkion määrällä on selvä yhteys seuran sijaintiin eli etäisyyteen suurkaupungista. Mitä lähempänä suurkaupunkia seuran kotipaikkakunta sijaitsee, sitä korkeampaa korvausta maksetaan.

Lasten ja nuorten toimintaa tarjosi vastaajista 89 %. Näistä seuroista 87,5 % maksaa palkkaa tai korvauksia. Loput toimivat vapaaehtoisvoimin. Hieman alle kolmasosa seuroista maksaa lasten ja nuorten ohjaajille 10-14,99 €/h.

Valmentajat

Vastanneista seuroista valmennustoimintaa tarjosi 91 seuraa. Valmentajien kohdalla hajonta ja tavat maksaa palkkaa olivat hajanaisempia kuin ohjaajien kohdalla. Työstä maksettavaan korvaukseen vaikuttivat enemmän tuntipalkan lisäksi maksetut mm. korvaukset, koulutukset, vaatteet ja muut työsuhde-edut. Tuloksista ilmeni, että päätoimisille valmentajille maksetaan 42 % seuroista 15-19,99 €/h ja nämä kaikki ovat yli 300 jäsenen seuroja. Lähes 90 % päätoimisten ohjaajien ja valmentajien työnkuvaan sisältyy suunnittelutyö, mutta vastaavasti tuntipalkkaisten ohjaajien palkkaan suunnittelutyö ei sisälly (88,3 %).

Palkkatutkimuksen tuloksia analysoidaan tarkemmin keväällä 2020 valmistuvassa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opinnäytetyössä. 

Lisätietoja tutkimustuloksista Voimisteluliiton seuratoiminnan yhteyshenkilöiltä.